Privacydocument

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zij en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld huisarts of arboarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat ik : zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens in het dossier. In heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor andere doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bij bijvoorbeeld doorverwijzing. Dat gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekering gevraagd worden. Zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzerking.
Het betreft :

  • Uw naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Datum van de behandeling.

Daarnaast een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.